Διαχείριση Αιτήσεων Φοιτητών

Κάθε Γραμματεία θα συνδέεται με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα μέσω ειδικής εφαρμογής από την οποία θα μπορεί να παρακολουθεί τις αιτήσεις των φοιτητών.

Στην Αρχική Σελίδα του δικτυακού τόπου της "Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας", η Γραμματεία θα πρέπει να εισάγει το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που χρησιμοποιούσε για την είσοδό της στο πληροφοριακό σύστημα της "Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου" κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12.

Στη συνέχεια και εφόσον κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό, ο εξουσιοδοτημένoς υπάλληλος της Γραμματείας θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί νέους λογαριασμούς χρήστη και να εκχωρεί αναλόγως τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης και σε άλλους χρήστες. Eπιπλέον, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι λογαριασμοί των χρηστών που δημιούργησε ο βασικός λογαριασμός της Γραμματείας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 για την "Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου".

Η Γραμματεία θα πρέπει να ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρίσει οι φοιτητές και αναλόγως να εγκρίνει, να ζητά από το φοιτητή διορθώσεις ή να απορρίπτει τις αιτήσεις. Η Γραμματεία θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και η ίδια τις αιτήσεις των φοιτητών.

Οι εγκεκριμένες από τις Γραμματείες αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον ανάδοχο, ο οποίος έχει επιλεγεί με διεθνή διαγωνισμό για την εκτύπωση, συσκευασία και διανομή των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων στους δικαιούχους φοιτητές.

Στην οικεία Γραμματεία θα πρέπει να απευθύνονται οι φοιτητές και σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ώστε να λάβουν την έγκριση για την υποβολή αίτησης επανέκδοσης. Η έγκριση αυτή θα δίνεται μόνο με τη συνυποβολή από τον φοιτητή της σχετικής επίσημης βεβαίωσης απώλειας από Δημόσια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής θα επιβαρύνεται με το κόστος της επανεκτύπωσης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr