Παραλαβή Ταυτότητας

Ο δικαιούχος κατόπιν της σχετικής ειδοποίησης (sms/e-mail) θα μεταβαίνει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής που έχει επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησης και θα παραλαμβάνει την ακαδημαϊκή ταυτότητα, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα και αναφέροντας τον μοναδικό αριθμό της αίτησής του, τον οποίο θα έχει λάβει με sms και e-mail.

 

Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο θα απαιτείται να επιδεικνύεται η σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση.

Παράλληλα, θα παραλαμβάνει έναν αναγνώστη/εγγραφέα ακαδημαϊκής ταυτότητας μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η καταχώριση ψηφιακών πιστοποιητικών στην ταυτότητα.

Με την ολοκλήρωση της παράδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας αποστέλλονται μέσω sms και e-mail οι θέσεις του πίνακα 9 θέσεων της συνοδευτικής επιστολής που αποτελούν τους κωδικούς PIN και PUK της κάρτας.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr