Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα που θα παραλαμβάνει ο δικαιούχος φέρει πλινθίο αποτελούμενο από επεξεργαστή (CPU), μνήμη (ROM, EEPROM, RAM), ειδικό λογισμικό (Card Operating System) και ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Ο δικαιούχος θα έχει την δυνατότητα να ενσωματώσει στην ακαδημαϊκή του ταυτότητα Ψηφιακά Πιστοποιητικά, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

- για την ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ή εγγράφων (αρχεία .pdf)

- για την κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση ηλεκτρονικών μηνυμάτων

 

Για την ενσωμάτωση Ψηφιακών Πιστοποιητικών στην ακαδημαϊκή ταυτότητα ο δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον αναγνώστη/εγγραφέα που παρέλαβε καθώς και τον κωδικό PIN της κάρτας. Αφού συνδεθεί στην εφαρμογή θα μπορεί από την καρτέλα Ψηφιακά Πιστοποιητικά να κατεβάσει και να εγκαταστήσει το απαιτούμενο λογισμικό για τη αλλαγή PIN/PUK και τη διαχείριση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr