Υποβολή Αίτησης

> Η υποβολή αιτήσεων είναι διαθέσιμη από εδώ.

 

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν:

- Οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οι λέκτορες των Πανεπιστημίων και οι Καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.

- Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), οι ερευνητές καθώς και το τακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και ερευνητικών κέντρων/φορέων, που μισθοδοτείται από το οικείο ίδρυμα/ερευνητικό φορέα και περιλαμβάνεται στην απογραφή των υπαλλήλων του δημοσίου.

 

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας από ένα μέλος του προσωπικού κάποιου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος/Ερευνητικού φορέα απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username - password) που χορηγούνται από τον οικείο Φορέα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα στον οποίο ανήκει.


Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεται στο Κέντρο Δικτύων του οικείου του Ιδρύματος/Φορέα.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθεί στο Κέντρο Δικτύων του Φορέα του, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.

Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

- Μεταφόρτωση αρχείου με την προσωπική φωτογραφία του δικαιούχου. Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες:

 1. Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 pixels
 2. Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι jpg
 3. Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB
 4. H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου.

 

- Επιλογή του σημείου παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας από τα διαθέσιμα σημεία που έχουν οριστεί από το οικείο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα/Ερευνητικό φορέα.

- Επισκόπηση της αίτησης και οριστική υποβολή της. Μετά την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος θα περιμένει το σχετικό έλεγχό της από τη Διεύθυνση διοικητικού του Φορέα του και την τελική έγκριση.

- Ειδοποίηση του δικαιούχου με sms ή e-mail ή από τον προσωπικό του λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα για την άφιξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο σημείο παράδοσης που έχει επιλέξει, μόλις αυτή γίνει διαθέσιμη.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση επανέκδοσής της θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως από τη Διεύθυνση διοικητικού του οικείου Φορέα. Μετά την ως άνω έγκριση η διαδικασία επαναλαμβάνεται όπως έχει περιγραφεί παραπάνω.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr