Επικοινωνιακό Υλικό

Τεχνολογία και Ψηφιακά Πιστοποιητικά

Το ηλεκτρονικό υλικό για μαθήματα εξ αποστάσεως με θέμα την τεχνολογία και τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών είναι διαθέσιμο μέσω της σελίδας:

https://academicidcourses.grnet.gr/

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr