Παράδοση Ταυτοτήτων

Κάθε πιστοποιημένη Διεύθυνση Διοικητικού μπορεί μέσα από το λογαριασμό της να ορίσει τα Σημεία Διανομής από τα οποία θα παραλαμβάνουν οι καθηγητές, ερευνητές και το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος/Φορέα τις ακαδημαϊκές ταυτότητες.

 

Η παράδοση των ταυτοτήτων θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής εφαρμογής και θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

- Ενημέρωση των δικαιούχων για την παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας από το σημείο διανομής που είχαν επιλέξει.

- Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος για την επιτυχή παραλαβή της ακαδημαϊκής ταυτότητας από το δικαιούχο.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr