Διαχείριση Αιτήσεων

Μετά την πιστοποίηση του λογαριασμού της Διεύθυνσης Διοικητικού μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις ενέργειες που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα.

Αρχικά, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε νέους λογαριασμούς χρήστη και να εκχωρείτε αναλόγως τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης και σε άλλους χρήστες για να αξιολογούν αιτήσεις ή/και να παραδίδουν ακαδημαϊκές ταυτότητες.

Κάθε αίτηση που υποβάλλεται από καθηγητές, ερευνητές ή λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος/Φορέα σας θα πρέπει να ελέγχεται για την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί και αναλόγως να εγκρίνεται, να επιστρέφεται για διορθώσεις ή να απορρίπτεται. Ο χρήστης της Διεύθυνσης Διοικητικού έχει επιπλέον τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και ο ίδιος τις αιτήσεις.

Οι εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Διοικητικού αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον ανάδοχο, ο οποίος έχει επιλεγεί με διεθνή διαγωνισμό για την εκτύπωση, συσκευασία και διανομή των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων στους δικαιούχους.

Στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού θα πρέπει να απευθύνονται οι καθηγητές, ερευνητές και το λοιπό προσωπικό σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ώστε να λάβουν την έγκριση για την υποβολή αίτησης επανέκδοσης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr