Διαχείριση Αιτήσεων Προσωπικού

Μετά την πιστοποίηση του λογαριασμού της Διεύθυνσης Διοικητικού μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις ενέργειες που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα.

Αρχικά, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε νέους λογαριασμούς χρήστη και να εκχωρείτε αναλόγως τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης και σε άλλους χρήστες για να αξιολογούν αιτήσεις ή/και να παραδίδουν ακαδημαϊκές ταυτότητες.

Κάθε αίτηση που υποβάλλεται από καθηγητές, ερευνητές ή λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος/Φορέα σας θα πρέπει να ελέγχεται για την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί και αναλόγως να εγκρίνεται, να επιστρέφεται για διορθώσεις ή να απορρίπτεται. Ο χρήστης της Διεύθυνσης Διοικητικού έχει επιπλέον τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και ο ίδιος τις αιτήσεις.

Οι εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Διοικητικού αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον ανάδοχο, ο οποίος έχει επιλεγεί με διεθνή διαγωνισμό για την εκτύπωση, συσκευασία και διανομή των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων στους δικαιούχους.

Στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού θα πρέπει να απευθύνονται οι καθηγητές, ερευνητές και το λοιπό προσωπικό σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ώστε να λάβουν την έγκριση για την υποβολή αίτησης επανέκδοσης.

grnetLogo mineduLogo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26/02/2024

Προσθήκη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στο Gov.gr Wallet

Σας ενημερώνουμε ότι εφόσον έχετε παραλάβει την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα, έχετε πλέον τη δυνατότητα να την ενσωματώσετε στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

01/08/2022

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας με chip νεότερης τεχνολογίας, οι ακαδημαϊκές ταυτότητες προσωπικού που θα εκδίδονται στο μεταβατικό στάδιο δεν θα περιέχουν chip και επομένως και δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών πιστοποιητικών. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την παραγωγή των αναβαθμισμένων ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου ταυτότητές τους.