Διαχείριση Αιτήσεων Προσωπικού

Μετά την πιστοποίηση του λογαριασμού της Διεύθυνσης Διοικητικού μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις ενέργειες που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα.

Αρχικά, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε νέους λογαριασμούς χρήστη και να εκχωρείτε αναλόγως τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης και σε άλλους χρήστες για να αξιολογούν αιτήσεις ή/και να παραδίδουν ακαδημαϊκές ταυτότητες.

Κάθε αίτηση που υποβάλλεται από καθηγητές, ερευνητές ή λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος/Φορέα σας θα πρέπει να ελέγχεται για την ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί και αναλόγως να εγκρίνεται, να επιστρέφεται για διορθώσεις ή να απορρίπτεται. Ο χρήστης της Διεύθυνσης Διοικητικού έχει επιπλέον τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και ο ίδιος τις αιτήσεις.

Οι εγκεκριμένες από τη Διεύθυνση Διοικητικού αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον ανάδοχο, ο οποίος έχει επιλεγεί με διεθνή διαγωνισμό για την εκτύπωση, συσκευασία και διανομή των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων στους δικαιούχους.

Στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού θα πρέπει να απευθύνονται οι καθηγητές, ερευνητές και το λοιπό προσωπικό σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ώστε να λάβουν την έγκριση για την υποβολή αίτησης επανέκδοσης.

grnetLogo mineduLogo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
01/08/2023

Προσωρινή αδυναμία έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή

Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακού αντιγράφου της ακαδημαϊκής ταυτότητας, είναι προσωρινά μη διαθέσιμη.

01/08/2022

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας με chip νεότερης τεχνολογίας, οι ακαδημαϊκές ταυτότητες προσωπικού που θα εκδίδονται στο μεταβατικό στάδιο δεν θα περιέχουν chip και επομένως και δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών πιστοποιητικών. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την παραγωγή των αναβαθμισμένων ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου ταυτότητές τους.

01/10/2021

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» θα εκδίδονται νέες Ακαδημαϊκές Ταυτότητες ανέπαφης τεχνολογίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, θα συνεχιστεί η διανομή των υφιστάμενων Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων, οι οποίες θα αντικατασταθούν μέσω διαδικασίας που θα καθοριστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.