Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Είσοδος στο σύστημα και συμπλήρωση ατομικών στοιχείων


Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν:

- Οι καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., οι λέκτορες των Πανεπιστημίων και οι Καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.

- Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), οι ερευνητές καθώς και το τακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και ερευνητικών κέντρων/φορέων, που μισθοδοτείται από το οικείο ίδρυμα/ερευνητικό φορέα και περιλαμβάνεται στην απογραφή των υπαλλήλων του δημοσίου.

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας από ένα μέλος του προσωπικού κάποιου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος/Ερευνητικού φορέα απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης (username - password) που χορηγούνται από τον οικείο Φορέα και χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Φορέα στον οποίο ανήκει.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για οποιαδήποτε άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορεί να απευθύνεται στο Κέντρο Δικτύων του οικείου του Ιδρύματος/Φορέα.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στο σύστημα ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων του. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να απευθυνθεί στο Κέντρο Δικτύων του Φορέα του, προκειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση. Ακολούθως, ο δικαιούχος θα πρέπει να συμπληρώσει τα υπόλοιπα ατομικά στοιχεία που θα του ζητηθούν.


Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

- Μεταφόρτωση αρχείου με την προσωπική φωτογραφία του δικαιούχου. Η φωτογραφία θα πρέπει να τηρεί τους παρακάτω κανόνες:

  1. Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι .jpg, .jpeg, .png
  2. Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά το 1MB
  3. H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου.

- Επιλογή του σημείου παραλαβής της ακαδημαϊκής ταυτότητας από τα διαθέσιμα σημεία που έχουν οριστεί από το οικείο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα/Ερευνητικό φορέα.

- Επισκόπηση της αίτησης και οριστική υποβολή της. Μετά την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος θα περιμένει το σχετικό έλεγχό της από τη Διεύθυνση διοικητικού του Φορέα του και την τελική έγκριση.

- Ειδοποίηση του δικαιούχου με sms ή e-mail ή από τον προσωπικό του λογαριασμό στο πληροφοριακό σύστημα για την άφιξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας στο σημείο παράδοσης που έχει επιλέξει, μόλις αυτή γίνει διαθέσιμη.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η αίτηση επανέκδοσής της θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως από τη Διεύθυνση διοικητικού του οικείου Φορέα. Μετά την ως άνω έγκριση η διαδικασία επαναλαμβάνεται όπως έχει περιγραφεί παραπάνω.

Αναλυτικές βήμα προς βήμα οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

grnetLogo mineduLogo
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης
01/08/2023

Προσωρινή αδυναμία έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή

Σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακού αντιγράφου της ακαδημαϊκής ταυτότητας, είναι προσωρινά μη διαθέσιμη.

01/08/2022

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων Προσωπικού

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναβάθμισης της ακαδημαϊκής ταυτότητας με chip νεότερης τεχνολογίας, οι ακαδημαϊκές ταυτότητες προσωπικού που θα εκδίδονται στο μεταβατικό στάδιο δεν θα περιέχουν chip και επομένως και δυνατότητα ενσωμάτωσης ψηφιακών πιστοποιητικών. Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την παραγωγή των αναβαθμισμένων ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις παλαιού τύπου ταυτότητές τους.

01/10/2021

Αναβάθμιση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο της Πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» θα εκδίδονται νέες Ακαδημαϊκές Ταυτότητες ανέπαφης τεχνολογίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, θα συνεχιστεί η διανομή των υφιστάμενων Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων, οι οποίες θα αντικατασταθούν μέσω διαδικασίας που θα καθοριστεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.